Sign In

Unit Audit Dalam

OBJEKTIF
 • Membantu pihak pengurusan atasan menentukan pengurusan kewangan dijalankan selaras dengan polisi, undang-undang dan peraturan-peraturan yang ditetapkan.
 • Menjalankan pemeriksaan terhadap sistem kawalan dalaman dan operasi organisasi ke atas hasil, perbelanjaan dan aset Kerajaan.
 • Menentukan sejauh mana program dan aktiviti organisasi diuruskan dengan cekap, ekonomi dan berkesan.
 • Menyediakan laporan audit yang bebas, adil dan bertepatan dengan masa terhadap operasi organisasi kepada Ketua Setiausaha Kementerian (KSU).
FUNGSI

Fungsi utama Unit Audit Dalam (UAD) Kementerian Tenaga dan Sumber Asli adalah:-  

 • Menentukan operasi kewangan Kementerian dan jabatan/agensi di bawah kawalannya diurus dan ditadbir dengan teratur serta memastikan dasar-dasar, undang-undang dan peraturan-peraturan yang ditetapkan dipatuhi.
 • Menentukan kewujudan kawalan dalaman, kesempurnaan sistem dan rekod-rekod yang diselenggara termasuk sistem teknologi maklumat.
 • Mengkaji dan menilai secara teratur dan sistematik terhadap operasi Kementerian dari segi ekonomi, kecekapan dan keberkesanan.
 • Mengesyorkan langkah-langkah bagi memperbaiki kelemahan operasi Kementerian dan jabatan/agensi di bawah kawalannya.
 • Melapor kepada Ketua Setiausaha Kementerian hasil pengauditan dan mengambil tindakan susulan terhadap pekara yang dibangkitkan.
 • Memberi maklumat kepada Bahagian Perancangan Kewangan Strategik, Perbendaharaan Malaysia apabila perlu bagi membantu, mengulang kaji dan menilai dasar kewangan, prosedur, sistem serta skop Unit Audit Dalam.
 • Menyediakan Rancangan Tahunan dan Laporan Tahunan Audit Dalam.
 • Membentangkan Laporan Audit Dalam di Mesyuarat Jawatankuasa Audit (JKA) dan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA).