Sign In

Bahagian Tenaga Boleh Baharu

​ ​

​​​​​​​​​​>Objektif​​

Pertumbuhan dan pembangunan Tenaga Boleh Baharu (TBB) dengan memperkukuhkan tadbir urus dan kawal selia industri TBB serta meningkatkan peratusan TBB dalam penjanaan elektrik. 

​ ​

​​​​​​​​​​>Fungsi

 • ​Melaksanakan tugas-tugas berkenaan penetapan dasar TBB termasuk penetapan sasaran tahunan dan sasaran Rancangan Malaysia.
  • Rancangan Malaysia ke-11 (RMk-11).
  • NREPAP.
  • Renewable Energy Transition Roadmap 2035 (RETR). 
 • Menguruskan dan menyelaras mesyuarat-mesyuarat yang melibatkan dasar bersama agensi-agensi termasuk SEDA dan Suruhanjaya Tenaga.
 • Melaksanakan penambahbaikan rangka kerja berkaitan Akta 726 dan Akta 725 bagi membolehkan agensi malaksanakan fungsi yang ditetapkan dengan cekap dan berkesan.
 • Melaksanakan urusan permohonan rayuan Pemegang Kelulusan Galakan (PKG)
 • Melaksanakan urusan permohonan lesen penjanaan awam
  • Memantau dan menyelaras program/projek berkenaan TBB seperti: Mekanisme FiT, LSS dan NEM
  • Green Tariff Mechanism
  • Program MySuria
  • Peer-to-Peer Energy Trading (P2P)
  • Renewable Energy Certificate (REC)
 • Membantu industri bagi hal-hal berkaitan pembiayaan dan insentif yang disediakan oleh Kerajaan seperti GITA/GITE
 • Menyelaraskan penganjuran National Energy Awards​