Sign In

Bahagian Tanah

​​​​​​​​​​>Objektif​​

  • Memastikan pelaksanaan pentadbiran tanah adalah menepati dasar Kerajaan.
  • Menjadikan Majlis Tanah Negara sebagai satu forum yang berkesan dalam memastikan keseragaman dan kemantapan pentadbiran tanah negara.

​​​​​​​​​​>Fungsi

  • Menggubal/menyelaras penggubalan/pindaan dasar/undang-undang/ peraturan berkaitan tanah.
  • Mengawal selia/memantau pelaksanaan dasar/undang-undang/ peraturan dan keputusan-keputusan Kerajaan mengenai tanah.
  • Membantu anggota pentadbiran dalam melaksanakan kuasa-kuasa dan fungsi di bawah undang-undang/peraturan berkaitan tanah.
  • Menyelaras tindakan-tindakan susulan ke atas arahan Kabinet/ isu-isu berbangkit mengenai tanah di kalangan Jabatan/Agensi Kementerian. 
  • Mengurus setia/menyelaras pengurusan mesyuarat-mesyuarat persempadanan antarabangsa Malaysia dan antara negeri-negeri.
  • Mengurus setia Majlis Tanah Negara (MTN).​