Sign In

Bahagian Pentadbiran Kewangan

​​​​​​​​​​>PENTADBIRAN

​​​​​​​​​​>Objektif​​

 • Menentukan Sistem Pentadbiran yang efisyen selaras dengan Pembangunan Teknologi Maklumat terkini.

​​​​​​​​​​>Fungsi

i. Pentadbiran Am

 • Sistem Perakam Waktu
 • Pas Lawatan / Pasport

ii. Urusan Parlimen

 • Menyelaras jawapan soalan Parlimen, Ucapan menggulung dan Usul yang dibangkitkan mengenai KeTSA.
 • Menyediakan Jadual Pegawai Bertugas
 • Menyediakan Kit Pegawai Bertugas
 • Mendapatkan Aturan Urusan Mesyuarat dan Hensard setiap hari semasa sesi Parlimen bersidang.
 • Urusan Pembentang sebarang Rang Undang-Undang mengenai KeTSA.

iii. Urusan Surat menyurat

 • Terimaan/Penghantaran surat mesyuarat
 • Penerimaan dan pengedaran semua pekeliling

iv. Pengurusan Fail serta dokumen-dokumen terbuka dan terperingkat

v. Urusan Keselamatan

 • Urusan Pas Keselamatan/Pas Pelawat
 • Keselamatan bangunan
 • Arahan Keselamatan
 • Latihan Kebakaran
 • Pemantauan tugas kawalan keselamatan swasta

vi. Pengurusan kenderaan Jabatan

 • Permohonan tempahan kenderaan
 • Penyelenggaraan kenderaan jabatan dan Kenderaan rasmi
 • Pengurusan kad inden dan 'Touch & Go'

vii. Penyewaan ruang pejabat, bangunan dan rumah kediaman

viii. Urusan telefon rasmi, pejabat rumah dan faksimili

 • Kutipan bayaran balik telefon persendirian
 • Permohonan telefon/ faksimili

ix. Permohonan pinjaman kenderaan, perumahan dan komputer

x. Urusan anugerah darjah kebesaran, bintang dan pingat Persekutuan / Negeri

xi. Pengurusan Cuti Bahagian Pengurusan Bangunan, Stor, Aset dan Pelupusan.

 • Pengurusan bangunan kontrak penyelenggaraan dan kebersihan, taman dan hiasan bangunan.
 • Pengurusan majlis rasmi/mesyuarat peringkat Kebangsaan dan Kementerian
 • Mengurusan stor penerimaan, penstoran, pengeluaran barang-barang. Pengiraan, pemeriksaan dan Verifikasi Stok
 • Pengurusan Inventori dan harta modal
 • Kehilangan, Pelupusan dan Hapus Kira


​​​​​​​​​​>KEWANGAN​​

​​​​​​​​​​>Objektif​​

 • Menentukan keperluan kewangan bagi menyokong aktiviti-aktiviti di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli dan Jabatan/Agensi di bawahnya, disamping diagih dan dibelanjakan mengikut keperluan Program dan Aktiviti.
 • Menentukan proses pengurusan belanjawan, perolehan, pra-pembayaran dan rekod perakaunan diurus dengan telus, cepat, tepat dan teratur mengikut peraturan dan dasar kewangan selaras dengan piawaian nasional serta piagam pelanggan.
​ ​

​​​​​​​​​​>Fungsi

Pengurusan Bajet

 • Pengurusan Bajet Kementerian dan Bahagian
 • Menyelaras perakuan bagi kelulusan Pegawai Pengawal atau Perbendaharaan
 • Mengurus pembayaran Peruntukan Pembangunan, Waran Peruntukan, Pindah Peruntukan
 • Menyediakan dan mengemukakan penyata penyesuaian Bulan Vot akaun pusat ke JANM
 • Menyediakan laporan perbelanjaan suku tahun kepada Perbendaharaan
 • Urus setia kepada Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun

Pengurusan Perolehan

 • Mengurus perolehan Kementerian secara terus, sebut harga, tender terhad dan tender terbuka
 • Mengurus perolehan perkhidmatan multimodal transport operator
 • Urusan pengeluaran pesanan tempatan
 • Pengurusan kontrak perolehan

Pengurusan Pembayaran

 • Urusan pembayaran gaji
 • Menguruskan pungutan hasil
 • Penyediaan baucer bayaran
 • Urusan permohonan pendahuluan diri dan tuntutan

Perpustakaan

 • Memberi perkhidmatan kepada semua pegawai dan kakitangan di bawah KeTSA di samping sebagai pusat maklumat kepada agensi kerajaan, pusat pengajian tinggi dan sektor swasta.