Sign In

Bahagian Pembangunan

​​​​​​​​​​>Objektif​​


 • Merancang dan menyediakan projek/program Rancangan Lima Tahun (RMLT) Kementerian secara Rolling Plan (RP) selaras dengan teras dan keutamaan Kementerian;
 • Memastikan prestasi kewangan dan fizikal pelaksanaan projek Pembangunan di tahap yang terbaik;
 • Memastikan Sistem Pemantauan Projek (SPPII) digunakan secara optimum sebagai alat pengurusan projek yang cekap dan berkesan.

​​​​​​​​​​>Fungsi

  Merancang program dan projek pembangunan Kementerian

 • Merancang dan menyelaras penyediaan Rancangan Lima Tahun (RMLT) dengan kaedah Rolling Plan (RP);
 • Merancang dan menyelaras peruntukan tahunan projek/program;
 • Menguruskan permohonan pindaan skop / siling / kos projek/program; dan
 • Menyelaras Projek Perolehan Darurat AP1732.2 dan AP55.
 •  

  Melaksanakan pemantauan mikro ke atas projek/program pembangunan Kementerian

 • Memantau prestasi projek/program pembangunan Kementerian;
 • Urusetia bagi mesyuarat/lawatan pemantauan projek/program pembangunan Kementerian secara berkala;dan
 • Urusetia bagi lawatan projek/program pembangunan Kementerian yang melibatkan pengurusan atasan.
 •  

  Merancang, menyelaras dan pengurusan perihal isu tanah di bawah projek/program pembangunan Kementerian

 • Menyelaras permohonan pemberimilikan, ulasan penyewaan, permohonan tukar guna, pelepasan dan peribazaban tanah yang melibatkan tanah-tanah projek/program;dan
 •  

  Menyelaras pengurusan Projek Khas yang melibatkan projek/program pembangunan Kementerian

 • Menyelaras pengurusan projek-projek khas seperti pengurusan land swap, projek Third Party Financing dan Concession Agreement.
 • Menyelaras Mesyuarat Jawatankuasa Awam Swasta (JKAS); dan
 • Menyelaras Mesyuarat Pemantauan Khas ICU, JPM
 •  

  Menyelaras pemantauan makro projek/program pembangunan Kementerian

 • Menyelaras dan memantau Sistem Pemantauan Projek (SPPII) dan i – Pantau;
 • Urusetia mesyuarat Peneraju Teras RMKe-11;
 • Urusetia Majlis Tindakan Pembangunan Kementerian (MTPK);dan
 • Menyelaras maklum balas Bahagian Pembangunan berkenaan projek/program pembangunan Kementerian;
 •  

  Menyelaras dan membuat penilaian projek/program pembangunan Kementerian

 • ​Menyelaras penilaian Outcome bagi Jawatankuasa Kerja Penilaian Outcome (JKPO); dan
 • Menyelaras penilaian Inspektorat melalui semakan dokumen serta lawatan projek bersama pihak Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri (ICU,JPM).​