Sign In

Bahagian Akaun

​ ​

​​​​​​​​​​>Objektif​​

  • Memastikan semua bayaran, terimaan dan emolumen diproses mengikut jadual ditetapkan
  • Mengakaunkan semua urusniaga aset, liabiliti, bayaran dan terimaan dengan tepat selaras dengan MPSAS yang berkuatkuasa;
  • Memastikan laporan dan penyata kewangan disediakan untuk kegunaan pengurusan kewangan KeTSA;
  • Memberi khidmat nasihat perakaunan dan kewangan kepada KeTSA selaras dengan peraturan kewangan dan piawaian perakaunan berkuatkuasa; dan
  • Memantau pengurusan kewangan dan perakaunan di KeTSA  agar mematuhi peraturan yang berkuatkuasa untuk asset, liability, terimaan dan bayaran.

​​​​​​​​​​>Fungsi​​

  • Memastikan maklumat perakaunan disediakan dengan tepat dan mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan;
  • Memberi khidmat nasihat pengurusan perakaunan dan kewangan serta sistem perakaunan; dan
  • Menyedia maklumat dan laporan serta menasihati pengurusan atasan dalam membuat keputusan.​