Sign In

Energy

​​​​​​​​​​​​​​​​

>Introduction

​​
  • Memperkasakan Industri Bekalan Elektrik Malaysia bagi memastikan pembekalan tenaga elektrik yang selamat, berdaya harap dan mampan pada harga yang kompetitif.
  • Membuat Dasar dan Perancangan Pembekalan Elektrik Negara.
  • Mempromosi dan mengawal selia aktiviti perdagangan tenaga elektrik merentasi sempadan antara negara-negara ASEAN.
  • Memastikan tarif elektrik yang dibayar oleh pengguna adalah kompetetif dan telus melalui semakan tarif di bawah kerangka Incentive Based Regulation (IBR) dan mekanisme Imbalance Cost Pass Through (ICPT).
  • Melaksanakan Program Rebat Bil Elektrik RM40 bagi kesejahteraan rakyat.
  • Memastikan kemampanan bekalan elektrik Sabah dengan pelaksanaan projek-projek bekalan elektrik Sabah.
  • Menggalakkan pertumbuhan dan pembangunan Tenaga Boleh Baharu (TBB) dengan memperkukuhkan tadbir urus dan kawal selia industri TBB serta meningkatkan peratusan TBB dalam penjanaan elektrik.
  • Menggalakkan penjimatan dan kecekapan tenaga melalui memperkukuhkan tadbir urus dan kawal selia serta pembangunan keupayaan melalui kempen kesedaran dan amalan cekap tenaga serta promosi penggunaan perkakasan dan peralatan kecekapan tenaga.
  • Menguruskan pembiayaan program/projek yang menyumbang kepada pembangunan Industri bekalan elektrik Negara termasuk R&D tenaga boleh baharu, pembangunan sumber manusia dan penggalakan kecekapan elektrik​


>Committee

>Publication

>Related Link