Sign In

Policy and Planning of Electricity Supply Division

​ ​

​​​​​​​​​​>Objektif​​

  • Memperkasakan Industri Bekalan Elektrik Malaysia bagi memastikan pembekalan tenaga elektrik yang selamat, berdaya harap dan mampan pada harga yang kompetitif.
    Dasar dan Perancangan Pembekalan Elektrik Negara.
​ ​

​​​​​​​​​​>Fungsi​​

  • Merancang dan mambangunkan dasar-dasar baharu bagi industri bekalan elektrik       
  • Mengkaji, menyediakan hala tuju dan memantau pelaksanaan dan penyediaan mekanisme pasaran baru bagi industri bekalan elektrik
  • Menyediakan kertas strategi RMK-12 bagi menetapkan hala tuju industri bekalan elektrik
  • Perancangan  dan Pelaksanaan Pembekalan Tenaga (Elektrik) di Semenanjung dan Sabah
  • Perancangan dan pelaksanaan pembekalan elektrik di Semenanjung melalui Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pelaksanaan Pembekalan Elektrik dan Tarif (JPPPET)
  • Pelaksanaan dan Pemantuan Projek Independent Power Plant (IPP), Projek-projek penjanaan hidro di Semenanjung, Projek Talian Penghantaran