Sign In

Mengenai KeTSA

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

KeTSA secara rasminya ditubuhkan pada 10 Mac 2020 susulan penstrukturan semula kabinet di Peringkat Persekutuan. Bidang tanggungjawab Kementerian ini adalah hasil penggabungan Bahagian dan Jabatan daripada dua kementerian di mana fungsi Tenaga daripada Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar (MESTECC), digabungkan bersama fungsi Sumber Asli daripada Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli (KATS). Terdapat enam buah Jabatan di bawah KeTSA, satu Suruhanjaya, tiga Badan Berkanun, dua Badan Profesional dan satu Yayasan. 

  VISI
   Peneraju Kemampanan Industri Bekalan Elektrik Dan Tadbir Urus Sumber Asli Untuk Kesejahteraan Negara
   
  MISI​

  Mengurus Industri Bekalan Elektrik Secara Strategik Dengan Mengoptimumkan Tenaga Boleh Baharu Dan Kecekapan Tenaga Bagi Menjamin Perkhidmatan Bekalan Elektrik Yang Berdaya Harap, Mampu Bayar Dan Lestari

  • Menerajui Tadbir Urus Sumber Asli Secara Bersepadu Berteraskan Penggunaan Sumber Yang Cekap Dan Optimum Selaras Dengan Dasar Dan Undang-undang Negara Serta Komitmen Antarabangsa

    
   OBJEKTIF
      Menyediakan perkhidmatan yang efisien dalam pengurusan tenaga dan sumber asli melalui:
     

   Mekanisme tindakan bersepadu merangkumi penggubalan dasar, perundangan dan pengukuhan kolaborasi strategik melibatkan semua pihak berkepentingan di semua peringkat

   • Penguatkuasaan undang-undang, intervensi dan komitmen antarabangsa

   • Penjanaan ekonomi melalui aktiviti pengurusan industri bekalan elektrik dan sumber asli yang mampan

   • Pengukuhan inisiatif tenaga lestari dan pemuliharaan sumber asli

   • Pembangunan modal insan yang optimum dan pengurusan kewangan yang cekap

   • Pemerkasaan kepakaran, perkongsian maklumat, teknologi dan perkhidmatan perundingan dalam Research, Development, Innovation and Commercialisation (RDIC)

     
  NILAI BERSAMA

  INTEGRITI
  • Melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan demi kepentingan awam dan bukan kepentingan diri sendiri


  INOVASI 

  • Melaksanakan penambahbaikan proses kerja serta menjalankan setiap tugas dan tanggungjawab yang diberi secara kreatif


  KERJA BERPASUKAN
  • ​Tidak melakukan kerja secara silo dan saling membantu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberi


  KECEMERLANGAN

  • Mengekalkan tahap kecemerlangan dan pencapaian yang unggul, terbaik dan tertinggi dalam semua aspek

     

  URUS TADBIR YANG BAIK

  • Melaksanakan tindakan dan keputusan yang mendatangkan kelebihan dan manfaat kepada Negara dan rakyat serta melindungi hak pihak berkepentingan​